Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zakres i cele przetwarzania danych osobowych członków i kandydatów na członków Polskiego Stowarzyszenia Klas Hobie PHCA (w skrócie PHCA), a także osób odwiedzających stronę internetową PHCA oraz korzystających z formularza kontaktowego. Niniejsza polityka zawiera informacje wymagane przez mające zastosowanie przepisy prawa oraz zawiera informacje, w jakim zakresie i w jakich celach będą przetwarzane dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach PHCA, adresatów informacji o wydarzeniach PHCA.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz przepisami prawa polskiego wdrażającymi RODO, w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych członków i kandydatów na członków, a także osób odwiedzających stronę internetową oraz osób uczestniczących w wydarzeniach PHCA, adresatów informacji o wydarzeniach PHCA, a także korzystających z formularza kontaktowego jest Polskie Stowarzyszenie Klas Hobie PHCA z siedzibą w Warszawie pod adresem Solec 66/10, 00-382 Warszawa.

1.Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez PHCA

Stowarzyszenie PZP przetwarza dane osobowe członków i kandydatów na członków PHCA, w tym w szczególności:

imię i nazwisko  
adres mailowy (dotyczy tylko członków PHCA)
PESEL (dotyczy tylko członków PHCA)
telefon kontaktowy (dotyczy tylko członków PHCA)
wizerunek (dotyczy tylko członków PHCA).

PHCA przetwarza również dane osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez PHCA w następującym zakresie:

imię i nazwisko,
adres mailowy,
inne dane kontaktowe, przykładowo numer telefonu (jeśli zostały podane).

PHCA przetwarza także dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach PHCA w następującym zakresie:

imię i nazwisko,
adres mailowy.

2.Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne ich przetwarzania.

Dane osobowe członków i kandydatów na członków PHCA przetwarzane są w następujących celach: 
- przystąpienia do PHCA i realizacji celów statutowych PHCA – na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017.210 t.j.) oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PHCA polegającego na uprawnieniu do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do stwierdzenia czy kandydat na członka spełnia wymogi ustalone w Statucie PHCA, przyjęcia członków w poczet PHCA oraz wypełniania celów statutowych PHCA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w PHCA;
- informacyjnych – dane członków publikowane są na stronie internetowej PHCA (www.hobieclass.pl) w celu udzielenia informacji o jego członkach, promowania wizerunku i działalności PHCA - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu PHCA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przystąpienia i udziału w PHCA;
- publikacji wizerunku – celem promowania wizerunku członków i działalności PHCA, poprzez upublicznienie zdjęć członków na stronie PHCA - na podstawie zgody wyrażonej przez członków PHCA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku.

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez PHCA, adresatów informacji o wydarzeniach PHCA przetwarzane są przez PHCA w następujących celach:

- rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez PHCA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w wydarzeniach PHCA;
- rozpowszechniania wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. f) RODO); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpowszechniania wizerunku;
- rozsyłania informacji o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez PHCA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (jeśli dotyczy)); podanie danych w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania od PHCA informacji o wydarzeniach.

Dane osobowe osób odwiedzających stronę internetową PHCA i korzystających z formularza kontaktowego będą przetwarzane przez PHCA w celu odpowiedzi na pytania zadane w formularzu (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO).

3.Informacja o odbiorcach danych.

Odbiorcami danych są podmioty świadczące usługi na rzecz PHCA, które w celu wypełnienia swoich zobowiązań mają dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez PHCA. Dane osobowe członków i kandydatów na członków PHCA oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez PHCA mogą być przekazywane do państwa trzeciego.

4.Prawa osób, których dane są przetwarzane przez PHCA.

Każda osoba, której dane, o których mowa w niniejszej polityce są przetwarzane, posiada następujące prawa:
  - dostępu do danych - prawo do uzyskania od PHCA potwierdzenia czy przetwarzane są jej dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do nich i do szeregu informacji, o których mowa w Art. 15 ust. 1 i 2 RODO;
  - sprostowania danych – możliwość żądania niezwłocznego sprostowania danych oraz uzupełnienia danych niekompletnych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  - usunięcia danych – prawo żądania niezwłocznego usunięcia danych, jeśli spełniony zostanie jakikolwiek warunek wymieniony w Art. 17 ust. 1 RODO;
  - ograniczenia przetwarzania danych - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w Art. 18 ust. 1 RODO;
  - przenoszenia danych – możliwość otrzymania dotyczących jej danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi w przypadkach wymienionych w Art. 20 ust. 1 RODO;
  - wniesienia sprzeciwu - prawo wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych na postawie prawnie uzasadnionego interesu PHCA lub innego administratora danych chyba, że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrany roszczeń;
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego – każda osoba, której dotyczą dane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO;
  - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.

  PHCA ma obowiązek poinformować osoby, których dane dotyczą, o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał.

5.Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe kandydatów na członków PHCA przechowywane są w terminie niezbędnym do stwierdzenia czy spełnione zostały warunki członkostwa w PHCA ustalone w Statucie.

Dane osobowe członków PHCA przechowywane są do czasu ustania członkostwa w PHCA lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy takie przetwarzanie ma miejsce na podstawie wyrażonej zgody.

Po upłynięciu ww. okresów, PHCA dokonuje zniszczenia danych osobowych, z wyjątkiem, gdy przechowywanie ww. danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. PHCA może przechowywać dane również na potrzeby obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez PHCA przetwarzane są przez czas niezbędny do obsługi i rozliczenia wydarzenia, a także mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe adresatów informacji o wydarzeniach PHCA przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów PHCA lub do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Niezależnie od tego, PHCA może przetwarzać dane osobowe tych osób przez okres przedawnienia roszczeń.

Pliki Cookies

Strona hobieclass.pl korzysta z plików cookie w celu zapewnienia jej użytkownikom dostępu do określonych funkcji oraz w celu pozyskiwania informacji dotyczących odwiedzin na stronie. Sposób korzystania oraz rodzaje plików cookie wykorzystywanych w celu gromadzenia danych określone są polityce cookie: http://www.hobieclass.pl/polityka-cookies

%d bloggers like this: